مقالات علمیامولسیون سیلیکون Silicone emulsion

03

دسامبر 2017

امولسیون سیلیکون Silicone emulsion

سیلیکون ها مواد بسیار پایدار در مقابل گرما و میدان های الکترومغناطیسی می باشند. مایعات سیلیکونی مانند سیلیکون امولشن ( Silicon emulsion) مواد بسیار مناسبی جهت استفاده در تولید لوازم آرایشی، بهداشتی، منسوجات، داروها و دیگر صنایع می باشند. سیلیکون از یک ساختار مشخص شامل اتم های سیلیسیم و اتم های اکسیژن ساخته شده است. این ترکیب یک ترکیب معدنی است که شیمیدان ها آن را در طبقه polydiorganosiloxanes قرار می دهند. دو ظرفیت دیگر اتم سیلیکون توسط گروههای آلی (عمدتا متیل) اشغال شده است که باعث ایجاد مواد شبه آلی از سیلیسیم می شوند. انرزی پیوند سیلیکون – سیلیکون…

ادامه مطلب …