کارگاه تولید مایع ظرفشویی با سه میلیون تومان؛ رویا یا واقعیت؟

کارگاه تولید مایع ظرفشویی با سه میلیون تومان؛ رویا یا واقعیت؟